Vademecum Populier van Hier in Vlaanderen

Met Populier van Hier hebben BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen via diverse acties geijverd om populieren te herwaarderen in de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding heel Vlaanderen. In het kader van dit project is er een technisch vademecum gepubliceerd. Dit vademecum is een leidraad van de vele troeven van de populier en wil de gemotiveerde bosbeheerder vanuit een alternatief uitgangspunt begeleiden in verantwoorde keuzes. Dit gebeurt aan de hand van een inspirerende beslissingsboom, tal van illustraties en verhelderende terreinvoorbeelden. Het geheel illustreert de verdiende plaats van populier in het Vlaamse landschap. Bovendien situeert dit vademecum de populier in de rijke geschiedenis van Vlaanderen en toont het hoe de populier kan zorgen voor een interessante toekomst voor de houtverwerkende bedrijven. Tot slot wordt een rist aan toegankelijke, online beschikbare, literatuur over populier beschikbaar gesteld. Het technisch vademecum is hier te downloaden.

Bron: Bosrevue 93, 12 april 2021

Rol voor populier in het Landschapslaboratorium Productieve Natuur

De komende maanden zet de Landschapstriënnale de tien Landschapslaboratoria in de schijnwerpers. Elk Landschapslab gaat in een video in gesprek met curator Marco Vermeulen. Deze keer reisde Marco af naar Midden Brabant om te praten met Job Wittens over een oerhollandse boom (en voormalig landbouwgewas): de populier.
Toen Job zag hoe het Brabantse populierenlandschap verloederde besloot hij de populier te omarmen. Door die typisch Hollandse boom weer te waarderen en te gebruiken zorg je voor het herstel en behoud van het landschap. En omdat de populier zo snel groeit is hij ook waardevol in de strijd tegen klimaatverandering.

Website populierenland vernieuwd!

PERSBERICHT, Wageningen, 30 april 2020

Website populierenland vernieuwd!

Stichting Populier is in 1965 opgericht om de aanplant van populier te stimuleren door middel van publiek- en praktijkvoorlichting en onderzoek. De stichting heeft tijden van bloei en neergang meegemaakt, maar nu lijken de perspectieven voor populier weer beter dan ooit, onder andere door de klimaatdiscussies en de daaruit voortvloeiende bebossingsplannen. Populier kunnen snel veel CO2 vastleggen en zijn bovendien zeer geschikt voor het realiseren van nieuwe bossen en landschappelijke en stedelijke beplantingen. In 2001 is de website populierenland.com gerealiseerd met veel praktijkkennis over de populier. Aanleiding was het feit dat er nauwelijks nog actuele informatiebronnen over de teelt van populier beschikbaar waren.

Deze site is en wordt veel gebruikt als naslagwerk over de populier met onderwerpen als aanleg, beheer, soortkeuze, houtgebruik en ziekten en plagen. Afgelopen jaar zijn alle teksten van de website geactualiseerd en heeft de website een nieuw uiterlijk gekregen. De website populierenland.com is vanaf 30 april toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanplanten of beheren van populieren. Dit kunnen professionele beheerders van bossen en beplantingen zijn, maar ook geïnteresseerde particulieren, die meer willen weten over populieren in het algemeen.

Einde Persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Boosten, secretaris Stichting Populier (info@populierenland.com)

Symposium De Populier 17 april 2019

Symposium De Populier

Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur,
klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen

Lelystad | 17 april 2019, 09:00 – 16:30 uur

Op 17 april 2019 organiseerde Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.
Artikel over het symposium, na afloop verschenen in Houtwereld:
Populier weer populair, Houtwereld 9|2019

De presentaties zijn hieronder terug te vinden:

Inleiding door de dagvoorzitter: populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)

Populus, een zeer divers geslacht van soorten, hybriden en klonen
Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

Ziekten en plagen van de populier en kansen voor populieren in de stad
Jitze Kopinga (Stichting Populier)

De markt voor populierenhout
Martijn Boosten (Stichting Probos)

Kansen en beperkingen van populierenhout – het houtanatomisch perspectief
Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)

De ecologie van de populier en zijn bijdrage aan de biodiversiteit
Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

 

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Voor meer informatie over het symposium: info@populierenland.com of tel. 0317-466551

Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar

PERSBERICHT, Wageningen 2 oktober 2018
Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar

Het kwartaalblad Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg dat tussen 1964 en 1987 werd uitgegeven door Stichting Populier is digitaal beschikbaar via WUR Library. De ruim 500 artikelen die in de 24 jaargangen van het tijdschrift verschenen, zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

 


De populier is een veelzijdige boom. Dit is te danken aan de vele populierensoorten en -klonen en hun uitzonderlijke karakteristieken. Zo zijn er kaarsrechte, zeer snelgroeiende soorten, die uitstekend geschikt zijn voor houtproductie. Maar er zijn ook soorten die het uiterlijk kunnen hebben van een oude eik. Met zijn snelle groei en grote eindhoogte onderscheidt de populier zich van de meeste andere boomsoorten. Deze eigenschappen zijn niet alleen van belang voor de houtproductie, maar kunnen ook nuttig worden gebruikt voor andere functies. Zo is de populier bijzonder geschikt als landschapsboom en stadsboom. Daarnaast herbergen populierenbeplantingen bijzondere natuurwaarden. Verder hebben populieren(beplantingen) een cultuurhistorische waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het karakteristieke populierenlandschap van de Brabantse Meierij. Maar ook in andere delen van Nederland hoort de populier bij het Nederlandse cultuurlandschap.

Tussen 1964 en 1987 bracht Stichting Populier het tijdschrift “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” uit om kennis over alle aspecten van de populier te delen. In 2017 is Stichting Populier nieuw leven in geblazen om kennis over de populier te ontsluiten en uit te dragen, onder meer via de website www.populierenland.com. Stichting Populier heeft onlangs samen met Stichting Probos alle edities van het tijdschrift Populier gedigitaliseerd en onder gebracht in de bibliotheek van Wageningen University & Research. Daarmee zijn de artikelen met vakkennis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De artikelen zijn te raadplegen via: http://library.wur.nl/WebQuery/gk-populier?q=*

Het digitaliseren is financieel mede mogelijk gemaakt door giften van Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Russell-ter Brugge Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.


Einde Persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Boosten van Stichting Populier: tel. 0317-466555, martijn.boosten@probos.nl of met Rob van Genderen van WUR Library/Groen Kennisnet: tel. 0317-484502, rob.vangenderen@wur.nl.