Symposium De Populier 17 april 2019

Symposium De Populier

Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur,
klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen

Lelystad | 17 april 2019, 09:00 – 16:30 uur

Op 17 april 2019 organiseerde Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.
Artikel over het symposium, na afloop verschenen in Houtwereld:
Populier weer populair, Houtwereld 9|2019

De presentaties zijn hieronder terug te vinden:

Inleiding door de dagvoorzitter: populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)

Populus, een zeer divers geslacht van soorten, hybriden en klonen
Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

Ziekten en plagen van de populier en kansen voor populieren in de stad
Jitze Kopinga (Stichting Populier)

De markt voor populierenhout
Martijn Boosten (Stichting Probos)

Kansen en beperkingen van populierenhout – het houtanatomisch perspectief
Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)

De ecologie van de populier en zijn bijdrage aan de biodiversiteit
Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

 

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Voor meer informatie over het symposium: info@populierenland.com of tel. 0317-466551